صادرات صنایع دستی برای ارزآوری/ ارز به حیاط خلوت دولت بدل شده ۲۰ خرداد ۱۳۹۲ آذرجزایری: دولت او ضد تورم است. شعاری است که بارها مورد تاکید قرار گرفته است. اما قبل از آنکه وی به این شعار انتخاباتی معروف باشد به انتخاب هر استاندار به دست مردم معروف است. سیاستی که محمد غرضی بارها بر […]

> ادامه ...